Zapisnik občnega zbora - Društva za pomoč prezgodaj rojenim otrokom

sobota, 3. junij 2023 ob 9.30 (pred pričetkom 26. srečanja nedonošenčkov),
prireditveni prostor RC Mostec

 

Dnevni red:   

  1. izvolitev delovnega predsedstva in potrditev dnevnega reda
  2. poročilo predsednice in blagajnika, potrditev poročil in zaključnega računa
  3. predlog programa dela in finančnega načrta za 2024, predlog višine članarine za 2024
  4. poročilo predsednice organizacijskega odbora Mostec 2023
  5. potrditev predloga članov organov Društva
  6. razno

Ad 1.

Organizatorka srečanja Katja Zdravje je na začetku pozdravila vse prisotne goste in člane društva. Po pravilih statuta je občni zbor sklepčen, če je prisotnih več kot polovica članov društva; ker ta pogoj ni bil izpolnjen, je predlagala odlog 30 minut (ko za sklepčnost občnega zbora zadošča prisotnost vsaj 10 članov društva).

Po odlogu Katja Zdravje je predlagala občnemu zboru v potrditev delovno predsedstvo:

Predsednica: Anita Rotovnik

Članica: Mihela Varda Ščap

Zapisničarka: Katja Zdravje

Overoviteljici zapisnika: Mimi Korelc, Vilma Novak

Prisotni so soglasno potrdili delovno predsedstvo ter predlagani dnevni red.

 

Ad 2.

Predsednica društva Lilijana Kornhauser Cerar je pozdravila vse prisotne in podala kratko poročilo. Celotno poročilo je priloga zapisnika, objavljeno bo tudi na spletni strani Društva.

Svoje poročilo je podal tudi blagajnik Lev Bregant. Zaključno finančno poročilo mora potrditi še nadzorni odbor društva.

 

Ad 3.

Delovni in finančni plan dela za naslednje leto je predstavila predsednica društva. Višina članarine za leto 2024 ostane enaka - 10 €.

 

Ad 4.

Tajnica društva Katja Zdravje je predlagala v potrditev člane organov društva za obdobje 2023 - 2025:

Predsednica: Lilijana Kornhauser Cerar, namestnik: Matevž Trdan

Blagajnik: Lev Bregant, namestnik: Tomaž Križnar

Tajnica: Katja Zdravje, namestnica: Mateja Matjaž

Članice upravnega odbora: Marta Borštnar, Mirjam Druškovič, Vislava Globevnik Velikonja, Vlasta Lubej Kurtovič, Mirjam Marn, Mateja Medjimurec Šerbec, Vesna Zidarn

Nadzorni odbor: Mojca Ifko Pinoza, Nada Novak, Petra Znoj

Disciplinska komisija: Helena Mole, Tina Perme, Mihela Vajda Ščap

Pooblaščenki za odnose z mediji: Ana Praprotnik, Anja Marolt.

Na podano listo ni bilo pripomb in je bila soglasno potrjena.

 

Ad 5.

Sledilo je kratko poročilo predsednice organizacijskega odbora Mostec 2023 Mimi Korelc: srečanja se je udeležilo 328 družin nedonošenčkov, izkupiček od prodaje srečk (cca. 800) in prodaje majic (cca. 170) v višini 2.450 € je bil namenjen nakupu pulznega oksimetra. Po dveh letih “prisilnega” počitka zaradi epidemije COVID je bilo mnenje vseh, da je bilo srečanje zelo uspešno.

 

Ad 6.

Katja Zdravje je omenila trenutne težave z včlanitvijo preko spletne strani in prosila, da se za morebitna vprašanja, težave, pobude, včlanitev piše na društveni e-naslov: dppro.tajnistvo@gmail.com. Vse člane je pozvala tudi k večji aktivnosti.

 

Občni zbor je bil zaključen ob 10.30.

 

Zapisničarka: Katja Zdravje

Overoviteljici: Mimi Korelc, Vilma Novak

 

Ljubljana, 9. 6. 2023

 

Poročilo predsednice

Predstavitev Društva, opis njegovega razvoja in dejavnosti

Društvo za pomoč prezgodaj rojenim otrokom je bilo ustanovljeno leta 1996 na pobudo
staršev prezgodaj rojenih otrok ter zdravstvenih delavcev z oddelka za intenzivno nego in
zdravljenje Porodnišnice Ljubljana. Čeprav je bilo sprva namenjeno predvsem pripravi
srečanja prezgodaj rojenih otrok v Mostecu, je v letih delovanja prevzelo mnoge dodatne
naloge, da bi pomagali prezgodaj rojenim otrokom in njihovim svojcem. Člani Društva so
predvsem zdravstveni delavci Porodnišnice Ljubljana ter svojci prezgodaj rojenih otrok.
Njihovo delo je dobrodelno in zanj žrtvujejo svoj prosti čas. Trenutno je zabeleženih več kot
1000 članov Društva (večina je "družinskih"), med njimi so številni aktivni pri prostovoljnem
delu v Društvu.
Še vedno vsaj enkrat mesečno člani Društva pripravimo predavanja za starše otrok, ki se
zdravijo na "intenzivni": zdravnik pediater, medicinska sestra, fizioterapevtka in psihologinja
spregovorimo o najpogostejših težavah prezgodaj rojenih otrok in njihovih svojcev,
možnostih ukrepanja ter načinih, s katerimi lahko starši pomagajo svojim novorojenčkom.
Osvežujemo zloženko za starše otrok, ki se zdravijo na EINT novorojencev in v kateri so
predstavljeni podatki o osebju ter navedena koristna navodila za obiskovanje otrok. Še
vedno deluje spletna stran nedonosencek.net, ki jo občasno dopolnjujemo z novicami in
obvestili, objavljamo tudi seznam darovalcev. Leta 2005 smo izdali in leta 2014 posodobili
priročnik Vaš nedonošenček, ki z besedo in sliko odgovori na marsikatero vprašanje o
dogajanju ob prezgodnjem rojstvu in v prvih letih življenja teh otrok. V zadnjem desetletju
smo bili zaradi pomanjkanja in zastarelosti aparatur na intenzivnem oddelku primorani veliko
časa porabiti za iskanje in prepričevanje darovalcev, da se denar "vložen" v generacijo, ki šele
začenja svojo življenjsko pot, najbolj oplemeniti. S pomočjo donatorjev smo kupili številne
aparate, ki so omogočili boljše zdravljenje ter zgodnje in varnejše sobivanje mame z
novorojenčkom. V zadnjih letih smo veliko pozornosti namenili tudi izobraževanju – skupaj z
Združenjem za perinatalno medicino in UKC Ljubljana smo spomladi 2022 tako organizirali in
izvedli Šolo oskrbe ploda in novorojenčka v porodnišnici (s 180 udeleženci) ter izdali učbenik.
Na svetovni dan prezgodaj rojenih otrok od leta 2022 organiziramo strokovni simpozij: lani je
bil posvečen okužbam s streptokokom skupine B v nosečnosti in pri novorojenčku, letos pa

spremljanju rasti in razvoja nedonošenih novorojenčkov po odpustu iz porodnišnice. Letos je
bila izvedena delavnica Torakalne punkcije in drenaže, v jeseni pa načrtujemo mednarodno
Šolo poligrafije (kontinuiranega spremljanja srčno-dihalnih vzorcev) pri novorojenčku in
dojenčku.
Društvo je v letu 2021 ponovno pridobilo status društva, ki deluje v javnem interesu na
področju zdravja in veseli nas, da ste se – sodeč po letnem nakazilu FURS-a na transakcijski
račun Društva – mnogi odločili, da nam namenite 1% vaše dohodnine.

In kako načrtujemo delovanje Društva v prihodnje?

Tudi v prihodnje nameravamo pomagati prezgodaj rojenim otrokom in njihovim svojcem,
tako z izobraževanjem, psihosocialno kot tudi z materialno podporo (nakup aparatov, pomoč
zdravstveno in socialno ogroženim). Z organizacijo srečanj v Mostecu bomo poskrbeli ne le
za snidenje otrok, ki so bili rojeni prezgodaj, ter njihovih družin, ampak tudi za seznanjanje
javnosti s težavami, s katerimi se lahko ta skupina otrok sooča. Z izobraževanjem članov,
zlasti medicinskega osebja, pa si želimo še izboljšali kakovost dela.

podpis predsednice